Geri
10%
savas-yayinevi

Savaş Yayınları Türk Yabancılar Hukuku

 45,00  40,50

YAZAR

SAYFA SAYISI

337

EBAT

16×24

Bu kitabı şimdi satın alın ve 41 puan kazanın! Detaylar
Stok kodu: 9786052328088 Kategoriler: ,
Açıklama

Yazar:Vahit Doğan
Ebat:16×24
Sayfa Sayısı:337

Türk Yabancılar Hukuku 

Prof. Dr. Vahit Doğan
 
  Yaşadığımız çağda, ulaşım ve iletişim teknolojisindeki gelişmelere paralel olarak, insanların da uluslararası alanda her geçen gün artan oranda hareketliliği gözlemlenmektedir. Vatandaşlık bağı ile bağlı oldukları ülkeden diğer ülkelere giden kişilerin, yabancı olarak bulundukları ülkede hangi hak ve mükellefiyetlerle karşılaşacakları bir problem olarak ortaya çıkmaktadır.
 
  Yabancılar hukuku, vatandaşlık bağı ile bağlı olunan ülkeden, diğer ülkeye giden kişilerin, bu ülkedeki hukukî durumunu inceleme konusu yapan hukuk dalıdır. Ülkesel egemenliğinin bir sonucu olarak devletler, ülkelerine hangi yabancıları kabul edeceklerini ve bunlara hangi tür hak tanıyacaklarını düzenleme serbestisine sahiptirler. Ancak günümüzde, devletlerin bir kısım haklar bakımından egemenlikten doğan yetkilerine, insan hakları ile ilgili olarak uluslararası alanda yapılmış antlaşmalarla sınırlamalar getirildiği görülmektedir.
 
  Türkiye, bir taraftan vatandaşlarının yabancı ülkelere gitmesi, diğer taraftan özellikle son yıllarda, bulunduğumuz coğrafi bölgede yaşanılan olaylara bağlı olarak yoğun bir şekilde yabancı kabul eden ülkelerden birisi olması sebebi ile yabancılar hukukunun önem arz ettiği ülkelerden birisi hâline gelmiştir.
 
  Kanunkoyucu, yaşanılan gelişmeleri nazara alarak yabancıların ülkedeki hukukî durumu ile ilgili olarak mevzuatı, günün ihtiyaçlarını nazara alarak sürekli güncelleme gereğini duymaktadır. Bu durum, yabancılar hu- kuku alanında yapılacak çalışmaları da etkilemektedir.
 
  Kitapta, son yıllarda yabancılar hukukunu ilgilendiren konulara ilişkin yapılan pozitif düzenlemeleri ele almaya çalıştık. Kitabın kapsamını geniş- letmemek düşüncesi ile Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası anlaşmalara, ancak yeri geldikçe değindik. 

 
İÇİNDEKİLER
 
GİRİŞ……………………………………………………………………………………………………………………. 1
YABANCI KAVRAMI …………………………………………………………………………………… 2
Gerçek Kişiler …………………………………………………………………………………………………. 3
Yabancı Ülke Vatandaşları …………………………………………………………………….. 3
Vatansızlar (Heimatlos) …………………………………………………………………………. 4
Mülteciler (Refugees)……………………………………………………………………………… 5
Göçmenler (Muhacirler) ………………………………………………………………………… 7
Özel Statülü Yabancılar ………………………………………………………………………. 11
Azınlıkların Yabancı Olmadığının Tespiti………………………………………… 14
Tüzel Kişiler…………………………………………………………………………………………………. 16
YABANCILAR HUKUKUNUN NİTELİĞİ……………………………………………………17
YABANCILAR HUKUKUNUN DİĞER HUKUK DALLARI İLE İLİŞKİSİ……18
Devletler Özel Hukuku İle İlişkisi ……………………………………………………………. 18
Vatandaşlık Hukuku İle İlişki……………………………………………………………… 18
Kanunlar İhtilafı Ve Milletlerarası Usul Hukuku İle İlişki ……………. 19
Devletler Hukuku İle İlişkisi …………………………………………………………………….. 20
II. YABANCILAR HUKUKUNUN KAYNAKLARI……………………………………………20
Milli Kaynaklar ……………………………………………………………………………………………. 20
Anayasa …………………………………………………………………………………………………… 20
Kanunlar …………………………………………………………………………………………………. 22
Mahkeme Kararları ………………………………………………………………………………. 23
Milletlerarası Kaynaklar……………………………………………………………………………. 23
Doktrin………………………………………………………………………………………………………….. 24
I. Bölüm YABANCILARA TANINACAK HAKLAR KONUSUNDA KABUL EDİLEN ESASLAR
I. KARŞILAŞTIRMALI HUKUKTA KABUL EDİLEN ESASLAR……………………26
Tebaayı Temsil (Eşitlik) Esası………………………………………………………………….. 26
Asgari Had Esası …………………………………………………………………………………………. 27
Karşılıklı İşlem Esası ………………………………………………………………………………….. 29
En Fazla Gözetilen Millet Kaydı……………………………………………………………….. 31
Kazanılmış Haklara Saygı………………………………………………………………………….. 32
Sınırlama (Tahdit) Esası……………………………………………………………………………. 33
İzin Esası ………………………………………………………………………………………………………. 33
Kontenjan Esası…………………………………………………………………………………………… 34
TANINAN HAKLARIN TEDBİR AMAÇLI KISITLANMASI
(MUKABELEİ BİLMİSİL-KARŞI İŞLEM YAPMA)…………………………………….34
TÜRK HUKUKUNDA YABANCILARA TANINAN HAKLARIN KAPSAMI .35
II. Bölüm
ÜLKEYE GİRİŞ VE ÜLKEDEN ÇIKIŞ
YABANCILARIN ÜLKEYE GİRİŞ ……………………………………………………………….37
Pasaport Veya Belge Gösterme Mecburiyeti ………………………………………… 38
Vize Alma Mecburiyeti ……………………………………………………………………………… 41
Vize Zorunluluğu Ve Başvuru Makamları………………………………………… 42
Vize Verilmeyecek Yabancılar ……………………………………………………………. 43
Vize İptali ……………………………………………………………………………………………….. 44
Vize Muafiyeti………………………………………………………………………………………… 45
a) İçHukuktaKabulEdilenVizeMuafiyetiHâlleri………………………..45
b) Milletlerarası Anlaşmalarla Vize Muafiyeti Tanınması…………… 46
Giriş Yasağı- Ülkeye Kabul Edilmeyecek Kişiler ………………………………….. 48
TÜRK VATANDAŞLARININ ÜLKEDEN ÇIKIŞI ………………………………………..50
A. Pasaport Ve Belge Zorunluluğu……………………………………………………………….. 50
Türk Hukukuna Kabul Edilen Pasaport Türleri……………………………… 51
a) DiplomatikPasaportlar(KırmızıPasaport)……………………………….51
b) Hususî Damgalı Pasaportlar (Yeşil Pasaport)…………………………… 53
c) HizmetDamgalıPasaportlar(GriPasaport)………………………………56
d) Umuma Mahsus Pasaportlar (Mavi Pasaport)………………………….. 57 e) YabancılaraMahsusPasaport……………………………………………………….58
Pasaport Yerine Geçen Belgeler ………………………………………………………… 59
III. TÜRK VATANDAŞLARININ ÜLKEDEN ÇIKIŞIN YASAKLANMASI ………..60
1. Pasaport Verilmesi Yasak Olan Kişiler …………………………………………….. 60
2. Yurt Dışına Çıkışın Yasaklanması ……………………………………………………… 62
III. Bölüm
YABANCILARIN ÜLKEDE İKAMET VE SEYAHATLERİ
İKAMET İZNİ (TEZKERESİ) ALMA ZORUNLULUĞU ……………………………..66
İKAMET İZNİ (TEZKERESİ) ALMAKTAN MUAFİYET …………………………..67
İKAMET İZNİ (TEZKERESİ) MÜRACAATLARI ……………………………………….68
İKAMET İZNİNİN (TEZKERESİ) UZATILMASI ……………………………………….69
ÖZEL KANUNLARDA YER ALAN SINIRLAMA VE YASAKLAMALAR…….70
Köy Kanunu …………………………………………………………………………………………………. 70
Askeri Yasak Bölgeler Ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu ………………………… 70
VI. İKAMET TEZKERESİ (İZNİ) TÜRLERİ …………………………………………………….72
Kısa Dönem İkamet İzni ……………………………………………………………………………. 72
Aile İkamet İzni …………………………………………………………………………………………… 74
Öğrenci İkamet İzni ……………………………………………………………………………………. 78
Uzun Dönem İkamet İzni…………………………………………………………………………… 80
Uzun Dönem İkamet İzni Şartları ……………………………………………………… 81
Uzun Dönem İkamet İznin Sağladığı Haklar……………………………………. 82
Uzun dönem İkamet İznin İptali………………………………………………………… 83
İnsani Gerekçelerle Verilen İkamet İzinleri ………………………………………….. 83
Çalışma İzninin İkamet Tezkeresi(İzni) Yerine Geçmesi …………………… 85
Kesintisiz İkamet Sürelerinin Hesaplanması ……………………………………….. 85
Türkiye’de İkamet Tezkeresi Sahibi Yabancıların Nüfus
Kayıtlarının Tutulması ………………………………………………………………………………. 86
IV. Bölüm ULUSLARARASI KORUMA
KAVRAMSAL BOYUT ………………………………………………………………………………..87
Mülteci ………………………………………………………………………………………………………….. 88
Şartlı Mülteci ……………………………………………………………………………………………….. 90
İkincil Koruma …………………………………………………………………………………………….. 92
Geçici Koruma……………………………………………………………………………………………… 93
GEÇİCİ KORUMANIN KAPSAM VE UYGULAMA ALANI …………………………95
Geçici Korumadan Yararlanabilecek Kişiler …………………………………………. 96
Geçici Koruma Altına Alınma Usulü ……………………………………………………….. 98
Geçici Koruma Altına Alınanların Yaralanabilecekleri Haklar………….. 99
Sağlık Hizmetleri …………………………………………………………………………………… 99
Eğitim Hizmetleri……………………………………………………………………………….. 100
Sosyal Yardım……………………………………………………………………………………… 100
Gümrük İşlemleri ……………………………………………………………………………….. 100
Geçici Koruma Altına Alınanların İş Piyasasına Erişimi…………….. 100
Geçici Korumanın Sona Ermesi …………………………………………………………….. 102
Sone Ermenin Hüküm Ve Sonuçları …………………………………………………….. 103
ULUSLARARASI KORUMA ……………………………………………………………………. 104
Uluslararası Koruma Başvuru Usulü……………………………………………………. 105
Refakatsiz Çocuklar Ve Özel İhtiyaç Sahibi Kişiler……………………………. 106
Uluslararası Koruma Başvurusunun Kaydedilmesi Ve
İdari Gözetim…………………………………………………………………………………………….. 107
Uluslararası Koruma Başvurusunun Kabul Edilmeyeceği Hâller ….. 109
Uluslararası Koruma Kararlarına Karşı Başvuru Yolları…………………. 111
Uluslararası Korumadan Yararlananların Hak Ve Yükümlülükleri . 112
Uluslararası Koruma Statüsünün Sona Ermesi Ve İptali…………………. 114
V. Bölüm YABANCILARIN KİŞİ DOKUNULMAZLIĞI
SINIR DIŞI ETME ……………………………………………………………………………………. 118
Milletlerarası Sözleşmelerde Sınır Dışı Etme ……………………………………. 119
Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi …………………………………………………… 119
Avrupa İkamet Sözleşmesi……………………………………………………………….. 120
Mültecilerin Hukukî Durumuna Dair Sözleşme …………………………… 121
Milli Hukukta Yer Alan Düzenlemeler …………………………………………………. 121
Sınır Dışı Etme Nedenleri …………………………………………………………………. 121
Sınır Dışı Edilemeyecek Yabancılar ……………………………………………….. 123
Sınır Dışı Etme Usulü…………………………………………………………………………. 124
Sınır Dışı Kararını Vermeye Yetkili Makam………………………………….. 125
Sınır Dışı Kararının İcrası …………………………………………………………………. 125
Yargı Yolu …………………………………………………………………………………………….. 127
Sınır Dışı Etmenin Sonuçları ……………………………………………………………. 128
SUÇLULARIN İADESİ……………………………………………………………………………… 129
Vatandaşın Geri Verilmeyeceği İlkesi ………………………………………………….. 132
Suçluların İadesine Dair Avrupa Sözleşmesi ……………………………………… 133
<font face="tahoma, arial, verdana, sans-serif"&gt2

Yorumlar (0)

İncelemeler

Henüz yorum yapılmadı.

“Savaş Yayınları Türk Yabancılar Hukuku” için yorum yapan ilk kişi siz olun

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir